img

Impressum

Fúmée Perfume & Cosmetics GmbH

Radlpaßstraße 98, A-8511 St. Stefan ob Stainz
Otvaracie hodiny: Montag - Freitag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00
E-mail: office@fumee.at
Tel.: +43 (0)3136 21 100

Vlastník/riaditeľ: Walter Rauch
Číslo obchodného registra: FN 417452 a
USt.ID.-Nr.: ATU68813929

Orgán podľa ECG: BH Deutschlandsberg Bundesministerium f. Gesundheit und Frauen Obchodné registračné číslo:
Informačná povinnosť: WKO - ECG

Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov (OS), ktorú nájdete tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie sme povinní a nemáme záujem zúčastniť sa riešenia sporu pred orgánom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

Vylúčenie zodpovednosti

Obsah online ponuky

Autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na zodpovednosť voči autorovi týkajúce sa materiálnych alebo nemateriálnych škôd spôsobených použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych a neúplných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ sa nepreukáže, že autor konal úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo vymazanie častí stránok alebo celej ponuky bez osobitného upozornenia alebo dočasné alebo trvalé zastavenie zverejňovania.

Referencie a odkazy

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie webové stránky („hyperlinky“), ktoré sú mimo zodpovednosti autora, by záväznosť zodpovednosti vznikla iba v prípade, ak autor má vedomosť o obsahu a technicky a možnostne je schopný zabrániť ich použitiu v prípade nezákonného obsahu. Autor výslovne vyhlasuje, že v čase umiestnenia odkazu nebol na stránkach, na ktoré sú odkazy, zistený žiadny nezákonný obsah. Autor nemá žiadny vplyv na súčasnú a budúcu úpravu, obsah alebo autorské práva týchto odkazovaných stránok/odkazov. Preto sa autor výslovne distancuje od obsahu všetkých odkazovaných/previazaných stránok, ktoré boli zmenené po ich umiestnení. Toto tvrdenie platí pre všetky odkazy a odkazy, ktoré sú súčasťou vlastného internetového ponúkaného obsahu autora, ako aj pre cudzie príspevky v knihe hostí, diskusných fórach, zoznamoch odkazov, zoznamoch e-mailov a vo všetkých iných formách databáz, ktoré umožňujú externým autorom zápis.

Za nezákonný, chybný alebo neúplný obsah a najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo nevyužitia takýchto poskytovaných informácií je zodpovedný výhradne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, nie ten, kto len odkazuje na príslušné publikácie prostredníctvom odkazov.

Autorské a ochranné právo

Autor sa snaží dodržiavať autorské práva použitých obrázkov, grafiky, zvukových dokumentov, videozáznamov a textov vo všetkých publikáciách. Používa buď vlastné vytvorené obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videozáznamy a texty, alebo sa opiera o licencované grafiky, zvukové dokumenty, videozáznamy a texty. Všetky ochranné známky a obchodné značky uvedené v rámci internetového ponúkania podliehajú platným právnym predpisom o ochranných známkach a majetkovým právam príslušných registrovaných vlastníkov. Len na základe jednoduchého uvedenia nie je možné usudzovať, že obchodné značky nie sú chránené právami tretích strán! Copyright preverejnených diel, ktoré sám autor vytvoril, zostáva výlučne u autora stránok. Vyrobenie kópií alebo použitie takýchto grafík, zvukových dokumentov, videozáznamov a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách je bez výslovného súhlasu autora zakázané.

Ochrana osobných údajov

V prípade, že vo webovom prostredí existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), poskytnutie týchto údajov zo strany používateľa sa uskutočňuje úplne dobrovoľne. Využívanie a platenie všetkých ponúkaných služieb je možné aj bez poskytnutia takýchto údajov alebo s uvedením anonymizovaných údajov alebo pseudonymu, pokiaľ je to technicky možné a prijateľné. Použitie kontaktných údajov uvedených v rámci tlače alebo podobných informácií, ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla a e-mailové adresy, treťou stranou na zasielanie nevyžiadaných informácií nie je povolené. Vyhradzujeme si právo podniknúť právne kroky voči odosielateľom takzvaných spamových správ v prípade porušenia tohto zákazu.

Platnosť tejto výhrady zodpovednosti

Táto výhrada zodpovednosti sa považuje za súčasť internetového ponúkaného obsahu, z ktorého sa na túto stránku odkazuje. Ak by sa časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedali platnej právnej úprave, užívateľské podmienky alebo boli neplatné, zvyšné časti dokumentu zostávajú v platnosti a neovplyvňujú ich obsah a platnosť.