img

Impressum

Fúmée Perfume & Cosmetics GmbH

Radlpaßstraße 98, A-8511 St. Stefan ob Stainz
Работно време: Montag - Freitag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00
Поща: office@fumee.at
Тел: +43 (0)3136 21 100

Собственик/Управител на бизнеса: Walter Rauch
Номер в търговския регистър: FN 417452 a
USt.ID.-Nr.: ATU68813929

Орган съгл. ECG: BH Deutschlandsberg Федерално министерство за здравеопазване и жени регистрационен номер на фирмата:
Задължение за информация: WKO - ECG

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (OS), която можете да намерите тук http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ние не сме задължени и не сме готови да участваме в процедура по решаване на спорове пред комисия за уреждане на потребителски спорове.

Отказ от отговорност

Съдържание на онлайн офертата

Авторът не поема никаква отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Всички искове за отговорност срещу автора, които се отнасят до материални или идеални щети, причинени чрез използване или неизползване на предоставените информации, или чрез използване на грешни и непълни информации, са принципно изключени, освен ако от страна на автора не се докаже умишлено или грубо небрежно поведение. Всички оферти са без задължение и не са обвързващи. Авторът изрично запазва правото да променя, допълва, изтрива части от страниците или цялото предложение без предварително обявление, или да спре публикацията временно или окончателно.

Референции и връзки

При директни или индиректни препратки към чужди уебсайтове ("хипервръзки"), които се намират извън компетентността на автора, задължение за отговорност би встъпило в сила само в случай, че авторът е наясно със съдържанието и би му било технически възможно и разумно да предотврати употребата в случай на незаконно съдържание. Авторът изрично декларира, че по време на поставяне на линка не са били забелязани незаконни съдържания на страниците, към които ще бъде направена връзка. Авторът няма никакво влияние върху текущото и бъдещото оформление, съдържанието или авторството на свързаните / свързани страници. Затова той изрично се дистанцира от всички съдържания на всички свързани / свързани страници, които са били променени след поставяне на линка. Това утвърждение важи за всички връзки и препратки, които са поставени в рамките на собствената интернет оферта, както и за чужди записи в гостеви книги, дискусионни форуми, списъци за свързвания, списъци с електронни пощенски адреси и във всички други видове бази данни, в които е възможен външен писмен достъп.

За незаконни, грешни или непълни съдържания и особено за щети, произлизащи от използването или невъзможността за използване на предлаганата информация, единствено доставчикът на страницата, към която е направено споменаване, носи отговорност, а не този, който единствено сочи към съответната публикация чрез линкове.

Авторско и марково право

Авторът се стреми да спазва авторските права на използваните изображения, графики, аудио документи, видео секвенции и текстове във всички публикации, да използва собствено създадени изображения, графики, аудио документи, видео секвенции и текстове или да се възползва от лицензира- безплатни графики, аудио документи, видео секвенции и текстове. Всички споменати в услугата на Интернет и по всякакъв начин защитени от трети лица търговски марки и търговски знаци безусловно подлежат на разпоредбите на съответното действащо законодателство за марките и правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Самото споменаване не води до извода, че търговските марки не са защитени от права на трети лица! Авторските права за публикувани обекти, създадени самостоятелно от автора, остават единствено при автора на страниците. Размножаването или използването на такива графики, аудио документи, видео секвенции и текстове в други електронни или печатни публикации е забранено без изрично разрешение от автора.

Защита на данните

В случай, че в рамките на интернет предложението съществува възможност за въвеждане на лични или бизнес данни (имейл адреси, имена, адреси), това се извършва от страна на потребителя на изрично доброволна основа. Използването и плащането на всички предлагани услуги е - доколкото е технически възможно и приемливо - разрешено и без предоставяне на такива данни или при предоставяне на анонимизирани данни или псевдоним. Използването на контактните данни, публикувани в рамките на Impressum или подобна информация, като пощенски адреси, телефонни и факсови номера, както и имейл адреси от трети страни за пращане на неизрично поискана информация не е разрешено. Правни стъпки срещу изпращачите на така наречените спам-пощи при нарушения на тази забрана са изрично запазени.

Правна сила на този отказ от отговорност

Този отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет предложението, от което е било направено препратка към тази страница. Ако части или отделни формулировки на този текст не съответстват, не съответстват вече или не съответстват напълно на действащото законодателство, останалите части на документа остават непокътнати по отношение на тяхното съдържание и валидност.